Bài tập tổ chức thi công có lời giải

     

Tài liệu Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng sẽ là môi trường, điều kiện để sinh viên có được khả năng độc lập tư duy, thử sức trước các vấn đề có thể gặp trong thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập tổ chức thi công có lời giải

Phần 1 Tài liệu tóm tắt nội dung lí thuyết và bài tập ứng dụng cho 4 chương đầu: Quá trình sản xuất xây dựng và phương án thiết kế theo phương pháp dây chuyền, kế hoạch và tiến độ trong xây dựng, lập và quản trị tiến độ thi công bằng sơ đồ mạng.


*

TS. L Ê HỔ N G THÁI CÂU HỎI VA B À I TẬ P THỰ C HÀN Hrổ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG ■ (Tái bản) N H À X U Ấ T BẢN X  Y D ựN G HÀ NỘI - 2 0 1 0 L ÓI N O I Đ À U 7 "f) c ì ỉ t ù ■ iìĩi co/ìl; 1(1 ""ìun k h o a h o c ử ì ì g dụỉìLỊ, k ê ỉh ừ c í nììicỉẨ m ò n h ọ c k ỹỉ h u u ỉ c ù NƠ r a ch UỴCH n ^ d ỉ ỉ ì ì , ứ ì ì g d ụ ì ì i ị v a p ì ì á ỉ ( r i c n n h i ừ u l y t h u y O Ì q u ả n t r ịs a n x u ấ ỉ , l u m Ciỉ s ù (■/}(} C(IC q u x c ì d i n h truì ĩí ị t h ự c Ỉicìỉ t h i côi ìíị x á x d ự n g . ì Ái họ p h ậ n c a u t h a n h ỉìănsỉ ìự c tỏììíỊ h ợ p \v// c á u đ ỏ i với n g ư ờ i k ỹ SƯ xcỉy(1 1ìỉịLị, ỉỉỉũỉì học lo c h ù v ỉ/li CŨỈÌÍỊ trang bị cho siỉìh VỈCỈÌ thu ộc các n g à n h x â y(ỉtàìLì hiìiHìí^ ììhtíiiLì ÌÌÌUỈ ị(lị) h ụ Ị) có hệ thoìiiị các / v thuyết kỹ ịìmật, tỏ c h ứ c(ỊHuỉề / v rfí ììÌHììì raỉi m n COÌÌ ca ìĩhừììíị k\ ìỉùììg c ả n thiết về ra íỊỉivết đ ị n hiỊuaìi ly, rc ỉ lí d u y h ỉ c u iịiKỉ va a n ỉoàìì đ ỏ i V(ỉị các vủỉĩ đ ố k ỹ t h u ậ t v ù tô c h ứ csa/ì Xíiaỉ... J)r (Idỉìì Ì)(U) chi) siìih 1"ii‘ìì icliónư nt>ơ Ĩ1LỊ(UÌL>" khi đủi)} (tương c h ứ c ììũììíỊ(Ịỉỉiỉỉỉ Ịri s a n xucìỉ ỉrom> Ỉỉùỉìììị Ỉíỉỉ, ììgax từ khi ỉrén íịho n h à trườììiỊ, s o n g y.oniỊCtỉị Ị ) h ả n / ý t h ỉ i \ v ỉ v u a ìỉìôtì h\ ("hu\)ììíị m ụ c (rong các tài liệu coklìdc n h a u . Vỉ v úx ơ (íà\\ ỉdc ựỉd khũììíị ch ị(Ị Ịhàỉìh c h ư ơ n g m à p h ú n t h à n hỉiùìiỊ ỉìội (ÍUỈIÍỊ Ị)/ìu ho"Ị) r ơ / ỉihtcm ru cua côììg tác Ịỏ c h ứ c thi c ô n g x ã y dự n g .\"u"i t i h ừ ì ì g c á u h o i v a h a i ỉ a/) (tiíìi^ ì ì í ị h ĩ a là c ù n g r ỏ c à t h ự c h à n h , CLIOÌI s á c hủiAỉc Ìriììỉì h ã y ìììnỉ C(ỉí‘/ì (ỈNội dung 1. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÂY DỤNG VÀ PHƯDNG ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNGT Ó M T Á "1" L Ý T H U Y Ế T 1. Đặc điểm của sản xuát xảy dựiì T u y c ũ n g là m ộ t n g à n h s à n xuất ra c ú a cai vật chấ t c h o xã h ộ i , s o n g s o với m ọ i n g à n hc ô n g n g l ì i ệ p k h á c , q u á tr ìn h s an xuấ t ( Q T S X ) x ây d ự n g có n h i ề u nót đ ặ c thù , d ó là - Q u á tr ìn h s à n x u ấ t d i ễ n ra ng o à i trời Iiôn m ọ i n g u ồ n lực t h a m 2 Ĩa v à o q u á tr ìn h đ ề uc h ị u rủi ro, ti ế n đ ộ và c h ấ t lư ợn g c ô n g tác phụ th u ộ c n h iề u v à o đ i é u k i ê n tự n h iê n ; - Q u á tr ì n h sản x u ấ t p h ứ c tạp. izổm n h iề u q u a trình bộ p h ậ n c ó liên hệ tổ c h ứ c vàc ô n g n g h ệ c h ặ t ch ẽ, sâ n p h á n i q u á trình đi ĩ rước là “ m ã t trậ n c ó n g t á c " ( M T C T ) c ù a q u átrìn h s a u , íhời g ia n th ự c h iệ n dài; - Sản p h ẩ m xây d ự n g g ồ m phán lớn các bo phàn khỏníi the làm lai và c ó tính dư n chiếc; - L ự c l ư ợ n g san x u a t t h a m ụia vào I|ua trinh co s • liíựne 1Ớ11 và t h u ộ c sự q u à n lv trựcíi ê p k h á c n h a u , h ọ phái di c h u y ê n ih e o tiến (to coiìr. lác; - P h ư ơ n g p h á p lổ c h ứ c va hiện p h á p kỹ thiỉậl CỎ1U’ n g h ê thi c ổ n g p h á n lớn là m c mdẻo, đa dạng; C á c đ ặ c đ i ể m n à v c ó tác d o n g lơn đón cniik lác tó ch ứ c q u á n trị d ự á n đ â u tư và x ayd ự n g , đ ặ c biệt là t ro n g uiai (loan tlì" 2. P h â n loạ i q u á t r ì n h s ả n x u â t xav dự»ị» C á c q u á tr ì n h thi CÔI1G c ó thể ph ân làm n h iề u .oai c ă n c ứ v à o m ộ t s ố d ấ u h i ệ u n h ấtđ ị n h c ủ a q u á trìn h, c h ả n g h ạn n h ư th e o m ứ c đ ộ phứ c tap ( c ó q u á tr ìn h g i á n đ ơ n và q u átr ì n h t ổ n g h ợ p ) , th e o c ô n g Iinhè thi c ò n ụ (ìióm q u á trình thu c õ n g , q u á trìn h c ơ giớihoá ... ), t h e o c h ứ c n ă n g c u a q u á trình (có q u a n i n h vận c h u y ê n , q u á tr ì n h c h u ẩ n bị, q u átr ìn h x â v lắ p c h í n h , q u á tr ìn h láp dặt thicí hị, .). Y.Y. . Sự p h â n loại n h ư v ây cỏ V nu h ĩa ỉíVn UonLi 10 chức các q u á tr ìn h, tổ c h ứ c và h u y d ộ n glực l ư ợ n 2 la o đ ộ n g , xe m á v thi co n g . f!ac bịệi lù khi áp d ụ n e p h ư ơ i m p h á p d ã y c h u y é n . 3. T ỏ c h ứ c q u á t r ì n h r an xu ấ t XÚY dựnịỉ và " P h ư ơ n g án t h i è t k e tổ c h ứ c tlìi c ô n gcùng trình" - K hái niệm: T ổ c h ứ c q u á trình san xuất xay đ ự n g la m ộ t khâu củ a q u à n I n s á n xu ất t r o n s xâyđ ự n " 2 , g á n l i ề n với LIKŨ đ o a n tlìi C(Miii c ò n e ỉ r i n h . N o h a o Ì1Ỏm c á c h o ạ t đ ộ n g c h u á n bị và 5x â v lắp trực tiếp, c á c CÒI1S tác c u n e ứnu, đ iề u đ ỏ lưc l ư ợ n e sản x u a t , tổ c h ứ c m ặ t b ầ i mthi c ỏ n c và cấ c h o ạt đ ộ n ẹ k h á c n h ă m k iê m soát q u á tr ìn h thi CÒIIU CỎI1ÍỊ t r ì n h d ứ n g ke"h o ạ c h dã lạp. P h u ơ i m án thiết ke tổ ch ứ c thi c ỏ i m ( T K T C T C ) là m ộ t hô sư, t r o n u đ ó t ò i m h ợ p c á cq u y ò t địnli ve p h ư ơ n g p h á p lổ c hứ c, qium lý và c á c h iệ n p h á p kỹ í h u ậ t - c ò n g n g h ệ thựt"hiộn c á c q u á trì n h x â v láp n h à m c h u v c n cá c c ó i m tr ìn h từ trên u i ấ y t h à n h h iệ n thực.P l u r ơ n s ấn tliK" k ế tổ c h ứ c thi c o i m có íhé elirợc lập c h o m ộ t q u á t r ì n h / c ó n g tác x ây lã pd ơ n lé, m ộ t h ạ n g m ụ c c ò n g trì nh h oặ c mội liên h ơ p n h à và c ô n g tr ìn h x â y d ự n g trọ n v ẹ n .T r o n à hai t n r ừ n g h ợ p c u ố i , p h ư ơ n e án clirơc eọi là phươniz á n thiết kê tổ c h ứ c thi c ô n gc ò n g trìn h ( P A T K T C T C C T ) . - N h i ệ m vu: Plu rơ nc án thỉê"t k ố tổ c h ứ c ihi cônií cỏ n h i ệ m vu đ é x u ất c á c p h ư ơ n a á n kỹ tliuâí -c ò n g n g h ệ và tổ c h ứ c thi c ô n g cá c c ỏ n n tác xáy lắp c ũ n g nlnr to à n c ô n e t r ì n h n ó i - c h u n gm ỏ l c á c h h iệ u L|uủ, p h ù h ợ p với ciicu kièn cu thc c ủ a tỉm 2; c ỏ n e trình. M o i c ô r m tác c h í n hd c u c ó s ự so s á n h và lựa c h o n plurơnu án to ch ứ c " kv t h u ậ t . T h ự c h iệ n n h i ệ m vu tố c h ứ cc h o t ổ n e th ế c ò n g irư ừ im , rhici ke lổ chức ihi c ỏ n ^ c ỏ n c trì n h b a o ỉí ổ m t ố n e tiến d ộ thic o n u ( T T Đ T C ) , kè h o u c h h u y d ò n e các loại nsuiồn lực và íốníí m ặ t bà n u thi c ỏ n u( T M B T C ) c ó i m trình. - Nộ i d u n u : M ột p h ư o i m án thièí ke tổ clnív thi coiiíi cõnn tr inh đ a v d u sè b a o u ổ m p h ư ơ n g pluíplổ c h ứ c sá n xuất c h o lừ n u c ỏ i m tác xay láp ch í n h và c á c b iệ n p h á p kv t h u ậ t đ ê tlìực hiệnc á c c ỏ n e t á c đ ó , t ổ i m í i ẽ n d o l i u c ó n u . c á c h t l u í c tổ c h ứ c c o n u t r i r ờ i m v à t ó c h ứ c CỎIU’tác c u i m ứim c á c loại I11>UỒI1 lực c h o e ò i m irưừim. T u y n h i c n , đ o d ự án d ầ u tư và x âyđ ụ i m ( D A Đ T X D ) trải q u a n h ic u giai đ o a n ncn p h ầ n tổ e lu íe x â y đựn + Số liệu t h ă m đ ò k h a o sát kinh tố -kv thuật tại nơi x á y d ự n g . Đ c p h ụ c vụ c h o c ô n guic lo c h ứ c thi c ỏ n u , n h à q u à n trị s a n xuất cá n n h iề u s ố liệu đ ầ u v à o q u a n t r ọ n g c ó th ểí lược n h ó m iĩộp n h ư s ơ d ổ dưới đ à y ( h ìn h 1.1). H ì n h L I . ( "úi" l(>(i! s ò h c u ỉ l ì à m (li) k h a o s u í p í m c vtỉ \ â \ d i ũ ỉ i ị S) I íộ LI c ú a íùìm loai khiio s;íl d ư ợc sử d u n g c h o q u á trình ra q u y ế t đ ị n h vé c á cp h ư c im án tố ch ứ c va kỹ ílniật ĩivn m o i Ì2IUÌ đ o a n (i;ìu lir. đạc bicl c h o c ó i m tác tố ch ứ csá n u iấ t trẽ n c ỏ n u trườnu. + ) CVic tài liêu kỹ Ihuậi liên q u a n đốn q u v trình, q u v p h ạ m k ỹ th u â t, c ô n u Iiạhệ, xcm á y và p h u ơ n u p h á p thi cỏ n u , ycu Lất! ve an loan và vệ sinh m o i triíờnc. -H H ổ s ơ n ãn tĩ lực c u a nhà tháu + ) C á c đ i ề u k h o a n ve thi CÒI 1 2 t r o n u h ợ p đ ỏ i m ỉiiao n h ã n th a u ... - N g u v ê n tác tổ c h ứ c san xual: Các i m u y c n tắc c a n q u á n triệt khi tổ chứ c c á c q u á trình s àn x u ấ t trê n côniỊ t r ư ờ n g x â yd i m ũ là: + ) K ỹ t h u ậ t là trên lict 4} K h o a h ọ c và liên tiến 4) C h í n h x á c và k h a thi -+) K i n h t ố -+) A n to à n - C á c bưó"c thieí lãp phưoìiu án tò chứ c ilìi c ỏ n e : 7 +) N h ậ n xét về đ i ề u k iệ n thi c ô n g và đề xuất phtroìm hirớne thi c ô i m t ổ n s q u á t : p h â ntích giâi p h á p thiết k ế c ô n g trình và d iề u kiện thi c ô n e , khái qu át khối l ư ợ n s CÔ11S. tác. tírđ ó n êu đ ị n h h ư ớ n g t ổ n g q u á t về tố ch ứ c thi c ô n g toàn CÓI1ÍĨ trình và b iệ n p h á p c ò r m n c h òc h ủ yếu. +) T ổ c h ứ c thi c ô n g c á c c ô n e tác x ây láp ch ín h: C h o n ra m ộ t số c ô n g việc c h ú \ ế us au đ ó đối với fừ n g c ô n g tấc, tiến h à n h x e m xct và trình bày đú 2 phan là “ p h ư ơ n g án toc h ứ c " và “ b iệ n p h á p kỹ t h u ậ t 1", ơ ph an đẩu, tlurờne d c xuất n h ié u phirơnn án cỏ thể á pđ ụ r m . s a u d ó d ự a v à o ch ỉ tiêu c ơ b á n là £ÌÚ th à n h và thời íiian đ ế lưa c h ọ n p h ư o ì m án lìựplý nhất. Nội d u n g t ừ n g p h ư ơ n g án phải b a o q u á t đ ư ợ c thiết bị thi c ỏ n ạ , c á c h ph àn ciỉiia cỊuátrìn h và m ậ t tr ậ n c ô n g tác, c á c h tố c h ứ c tổ thợ, sơ đ ổ phát triển q u á trình san xmất, m ặ th ầ n g và tiến đ ô thi c ô n g . T r ì n h tự thiết lạp m ộ t p h ư ơ n g án tổ ch ứ c thi c ô i m c h o l ù n ”c ó n g việc phụ t h u ộ c v ào c ỏ n g ng h ẹ: q u á trình dược c ơ giới hoá là ch í n h hay llìiưc hiệnb a n g thủ c ô n g là ch í n h . T u ỳ th u ộ c giài p h á p kiên trúc và kcì c ấ u c u a c ó n ẹ trình, khá Iiãnu c u a n h à Iháiii vù cáctiiéu k iệ n k h á c m à hướnsí ph ái t r i c n / m ở r ộn g q u á trình san xuất có thổ c h ọ n th e o phưo‘n^im ai m , đ ứ n g , x iê n h ay phối h ơ p £Ĩữa clìúiì” nlur n,unnCÂU HỞI: 1. P h ư ơ n g á n tổ c h ứ c thi c ô n g là gì? T ạ i s a o lại c ầ n thiết p h ả i l ậ p p h ư ơ n g á n tổ c h ứ cthi c ô n g ? 2. So với t r ư ờ n g h ợ p ở cá c n g à n h c ô n g n g h i ệ p k h á c , c ô n g t á c tổ c h ứ c s ả n x u ấ t tr o n gx â y d ự n g ( h a y tổ c h ứ c thi c ô n g - T C T C ) c ó k h ó k h ã n , p h ứ c tạ p h ơ n k h ô n g ? T ạ i s a o ? 3. P h â n tí c h sự k h á c n h a u tr o n g c ô n g việc của hai vị g i á m đ ố c đ i ề u h à n h t u y c ù n gm ộ t q u á tr ì n h sả n x u ấ t là c ấ u k iệ n bê t ô n g cốt th é p đ ú c sẵ n n h ư n g m ộ t n g ư ờ i ớ t r o n g n h àm á y b ê t ố n g c ố t t h é p đ ú c sẵn , c ò n ng ư ời ki a l à m việc tại c á c c ô n g t r ư ờ n g x â y d ự n g . 4. So s á n h n ộ i d u n g c ủ a “ Ph ư ơn g án tổ chức thi c ô n g c ô n g trì nh ” tr o n g 3 trư ờn g h ợ p sau: a) L ậ p B á o c á o d ự á n d ầ u tư x âv d ự n g b) L ậ p h ồ s ơ d ự th ầ u c) L ậ p thi ết k ế tổ c h ứ c thi c ô n g m ộ t c ố n g trì n h đ ã đ ư ợc ch ỉ đ ị n h th ầ u. 5. P h á n biệ t n ộ i d u n g v à trìn h tự thiết lập “ p h ư ơ n g án tổ c h ứ c thi c ô n g c ô n g t r ì n h ” với“ p h ư ơ n g án thi c ô n g CÔI1S tác x â y lắ p” ? 6. T ó m lư ợc trì nh tự lậ p m ộ t p h ư ơ n g án thiết kê tổ ch ứ c thi c ô n g c ô n g t r ì n h x â y d ự n g .Ớ m ỗ i b u ớ c / i ậ c c ầ n th iế t c ó n h ữ n g số liệu c ơ sớ n à o ? 7. N ê u c á c lo ai t h ă m d ò - k h à o sát c u n g c ấ p s ố liêu c h o h o a t đ ộ n g đ ầ u tư x â y d ự n g vàđ ô i t ư ợ n g p h ụ c vụ c ủ a t ừ n g loai s ố liệu t h ã m d ò - k h á o sát? 8. C ó s ố li ệu k h á o sát n à o m à cầ n thiết c h o cả giai đ o ạ n l ậ p B á o c á o d ự á n lẫn giaiđ o ạ n thi c ô n g t rê n c ô n g tr ư ờ n g k h ô n g ? G ià i thí ch sự c ẩ n thiết dó. 9. Đ ể lậ p B á o c á o d ự án đ ầ u tư x âv d ự n g , cần có n h ũ n g s ố li ệu k h ả o sát n à o ? D ù n gt ừ n g loại s ố li ệu đ ê giả i q u v ế t n h i ệ m vụ cụ thê n ào t r o n g q u á tr ì n h tr ê n ? 10. N h ữ n g s ố liệu k h ả o sát n à o cần c ó trước kh i lậ p thi ết k ế tổ c h ứ c thi c ô n g ? M ụ cđ í c h s ử d ụ n g t ừ n g lo ại sỏ" liệu? 11. So s á n h s ự c ầ n t h i ế t và nội đ u n g c ủ a s ố liệu t h ă m d ò - k h ả o sát t r o n g 2 t r ư ờ n g h ợ plậ p p h ư ơ n g á n tổ c h ứ c thi c ô n g là: a) Đ ể d ự t h ầ u , và b) C h o c ô n g tr ìn h đ ư ợ c chỉ đ ị n h thầu. 12. Đ ơ n vị x â y d ự n g c ấ n k h ả o sát gì và có s ố liệu n à o t r o n g n h ữ n g t r ư ờ n g h ợ p sau: a) K h i tổ c h ứ c thi c ô n g m ộ t n h à 4 tầ n g, tư ờn g g ạ c h c h ị u lực, s à n là p a n e l đ ú c s ẵ n ? b) K h i thi c ô n g lắ p íih ép n h à c ô n g n g h i ệ p 1 tầ ng có to à n bộ c á c k ế t c ấ u là b ê t ô n g cốtt h é p ti ề n c h è ? c) K h i thi c ô n a m ộ t đ o ạ n đ ư ừ n ụ ô to? 13. N g ư ờ i ta p h â n c h i a q u á trình thi c ổ n g t h à n h n h i ề u loại. H ã y đ ị n h d a n g c á c loại đ óvà c h o biết p h â n biệt c á c loai n h ư trẽn đè làm uì? 9 14. P h â n biệt " e i a i đ o ạ n c h u á n b ị " và " c ò n g tác c h u ẩ n b ị ” kh i tổ c h ứ c x ay d ự n u mộtc ó i m trình. 15. C ó phái m ọ i c ô n g tác x â y lắ p đ cu phái d ư ợ c lập p lu r ơ n s án thi c ò n c và th e o c ù n um ộ t q u y trìn h lập k h ở n s ? Sự p h â n hiẽỉ c ỏ n e uìc đirợc ‘kc ơ íiiói h o á là c h í n h " với c o n o (ácl à m " b à n g thu c ò n g là ch í n h " ’ có n u ic đ íc h iiì? 16. B ằ n u ilìí d ụ tự c h ọ n , h ăv p h â n biệt sư đ ỏ thi CÒIÌ1I với m ặ t b ă i m ỉhi c ò i m m ộ t cỏ i mtác (íịiiá trìn h) x a y lắp 17. Sơ d ồ thi c ô n u đ ư ự c x ác đ ị n h tròn c ơ sớ n à o ? (có th í d ụ m i n h hoạ). IX. C h o một 16 cọ c clirới m ộ t d ày đài m ó n g . H ã y giả đ ịn h sơ đ ồ b ố trí dài, cọc dưới dài vàc h o biết sơ d ỏ thi c ò n s cá c cọc (tức là thứ tư ílìi cỏ im các cọc) tr o n e c á c trườn u họp: a) c ọ c b c í ỏ i m cố t t h c p đ ú c sán d ư ợ c đ ó nu bùníi bú a hơi; b) c ọ c hctònii cố i t h é p đ ú c sa n d ư ợ c d ự n u b a n e m á y ép tĩnh c) c ọ c là loại k h o a n n h o i ( B T C T đ ổ tại chỏ). Cìiai t h í c h lý d o c ó d ư ợ c q u y ế t d ị n h c h o tíriìii tr ư ờ n g hợp. 19. M ỏ ui bãn 3 C ẩ n đ à o a o sâu 3 m. T h ử hỏi n ê n d ù n g loại m á y đ a o n à o n ế u biế t rằng : - M ứ c mróc n u ám h iệ n tai co ờ c a o đ ộ - 3 m so với c a o trình ± 0 , 0 0 0 c ủ a c ô n g trình; - N é n c ỏ i m tr ìn h sẽ đ ư ợ c lỏn th è m 0 , 4 in so với m ặ t đấ t tự nh iê n; - C h i e u s â u h ố d à o s ứ đ ụ i m h ợp lý m á y x ú c g à u t h u ậ n là h > 2,5 m và g à u n g h ị c h làh 9. M ặ t b ằ n g m ó n e c ủ a m ộ l c ỏ i m trình cỏ dạ nu n h ư h ì n h vc dưới đ â y ( các d ấu c ộ i mthê h iệ n tru, dư ới tru là c á c đài c ó c á c c o c , nối các dài c ó c á c d á m niỏnsĩ; ỉruc đ in h VIc á c h n h a u 4 m, r i ê n e nơi 2 trụ c ạ n h nliau c ó bỏ tri dài kép). Yêu c ủ a Hệt k è n ộ i chniiỊ p h a i ỉluíc Ìỉictì khỉ lậ p plnío"11i> Ún ỉô c h ứ c ỉhi í ônt>c h o : a) Ọ u á trình thi c ô n g hệ thốni! c ọ c c u a c ó i m trìn h n êu c ọ c đ ứ c san và đ ư ợ c dựníĩ b ả n up h ư ơ i m p h ấ p đ ó n g h o ặ c é p tĩnh. b) Q u a trình thi c ô n e to à n bỏ p h á n Iiíiám c u a c o n u trì nh (ké ca d à o đất, d ư n u cọc . bolóniỊ c ố t t h é p ( B T C T ) tại c h ỗ dài và uiă iì” m ó r m , lấp đất h ố m ó n u ) . + + + + + + + +• + + + + + + + + + + + -t- + + + + + + -f + + -f+ + + + + + + + -ỉ" + 4 + + -f -r + + + + + + + -f + + -f 4- -r r- -r + + -t- h I l i n l ì Ị . 3. M ù i húti ‘s; ("(>(" B I c I ( c h o ( \ ì c hủi ỉ ô p , 10) 10. V ớ i s ố l i ệu n h u bài l ậ p 9 I. ,"ỊÌ đ à v . hiól i h è n i NO"đõ h o trí c o c d ư ớ i c a c l o a i clai n h u sair(iì dỉíơì Irụ (l(Hỉ i } (Ỉiíơỉ //■// kép 1 + + + : -r 4- + + : + + ■ ■+■ +■ + + + + : + + : + : -i- i- + + -Ị- + + + -X- — + 1- *r H- . -T" T f + ~r r + + + ; ĩU ỉìh 1 .4 . M ạ i bcitiiỊ 1)0 Iri cọ c Jỉf. í "c/r d à i dic íĩ ì ù r h í rh(> hủ i ỉa p Ị o ị l l ã y c!ổ xuàl sơ đ ổ ihi I o i ‘;> ú li d i i . " 0 n niaY v:ỉ tự r o c tin -c thi eỏniỉ) c!u> ó ctrư ờn g ỈHVỊV a ) ( \ > c d u c s a n đưọ\. l u hair._, |ỉ!iu"oìiu p h á p đoiiL !\ui)ỉ ỈMK.

Xem thêm: Cách Mở Phụ Đề Trong Windows Media Player, Cách Thêm Phụ Đề Trong Windows Media Player

k(ì"i. h ) c ọ c i l t ì c s a n đ ư o v ! i a h i i i i ; . " p l u i ó n i : p L i p o p u , ! . . c ) C o c k h o a n nlioi.Ỉ2 1 1 - 1 u"ò’im iiạch c;i 4 đ o n n iu i y e n ỉrẽn tấ n ụ 4 c ủ a cỏHGi trình là t ư ờ n g 1 10, c a o 4, 5 m(lo đ o dc \ a \ tườim. to ne d ự kicn c hi a clìicu c a o tư ò ìm th à n h 4 đ ợ t b ằ n g n h a u và n h ưvậy thì m o i dơi Iioim p h ạ m v i đ ơ n i m u v ê n h ọ x â y m ấ t íián 2 giờ . H ã y đ ề x u ấ t h ư ớ n sphai í n c n c ó n e tác c u a ỉò nc s a o c h o hợp lý nhai. 12. YIỘI n h a chuiiii cu" 5 tá n ụ u ổ m 2 d ơ n n m i y ê n d ộ c lập, k h é p kín bửi t ư ờ n g gạ ch .H Ì I V l l ì c ỉ i i c n s o " đ o đi c h u v e n l ổ t r á t t r o n 2 : k h i h ọ t h i c Ò I 1 Í Ĩ c ô n g t r ì n h t r ê n t ừ t r ẽ n x u ố n g(lưoi. Ìũcì r ăn a, khi thi c o n u , m ậ t b ai m m ỗ i t á n e đ ư ợ c c h i a là m 4 p h ầ n ( h ì n h d ư ớ i ) và tổIho phai lam 2 I1UÙY thi đ ư ợ c 1 p h ầ n n h ư vạy. l.v N c u c á c h ư ớ n u phái ti icn ma i í rặn c o i m lác cun lổ n á t t i o n ^ khi h ọ thi c ô n g m ộ tk l ì o i V.I . U 1 U cl i ù r n i: 3 taiiLL. 3 dtHì II^UYCII í h c o l u r ớ i m l ừ I r ê n x u ố i m . Biết r ằ n g , t r ê n m ỗ il a n e . i-ic tiiíỉ m o i do"!ì iìLMiven ỉõ tlìợ phui m ấ t 2 im ày. Mặ t b ằ i m c ủ a t á n g c ó h à n h Lumc l ụ y l l i ỏ n u SIIỐĨ c á c đ o ì i n u u v e n đ c vi ìo c á c l ớ p h ọ c n h u h ìn h đ ư ỏ i d â y . Il i ỉ ì l i 1.6. M ặ ! IklỉỉíỊ n h ủ h ọ c ( c h o b ù i l ậ p / 3 ) l-í. Đõ xuài cá c c á c h mo" ro nu (phái iricn ) d iệ n c ò n u tác c h o q u á trì n h trát n s o à i ơa m e ti Iiìlì c o m ậ t h ã n u n l u í l ì i nh vè s a u ( h ỉ n h 1.7): Bict ih e m : - ( " m i u I r ì nh c a o 6 lâiiLi v;"i c h 1 L"o mo t t ò Irái. - ( ) mai đ o ạ n trước. c á c q u á ln n l ì đượ c tổ c h ứ c llioo p h ư o ì m p h ấ p d â y c h u y ề n , lức làd u a mậ t ba nu ilKinlì 4 pluiỉì dc t h ự c hiện k iê u c u ố n c h i c u c á c q u á trìn h x â y láp trê n c á cp l u n đỏ. 13 15. M ột tô c h u y ê n lìLỉhiệp th ực hiện c õ n u tác trát troim c h o m ột c o n n n i n h n h i e u \MÌ\:c ó so" đ ồ m ă l b ă n n vù m ặ t cắt nhu" h ìn h 1 .X dưới dãy. K hi thi e ỏ n e , lổ thọ" c h i a mũt bíuÌU u ì n e ú u m c u a c ỏ i m n i n h tlìành n h i c u p h a n lìỉioh o à n t h à n h mỏi p h á n t r o n u 4 n u à y , Đó xiiàl c;ìc p h ư ơ im án cl! c h u y ê n c ó ÍỈ1Ó á p t l ụ n e t k ‘m ú p tổ t h ư ra q u y ẽ ì đ ị n h , n ếu h ọ m u ố n thực lncn coni: việc tLi cl nói lòn tron. PlìAn lích ưun h ư ợ c d i ê m c u a t ừ n u plu rơ n u án. I h ỉ i l i 1 . 7 . Mí / / h ủ n ^ c õ n V trình c á n í/Ú! H^OUỈ (ch(> ihíỉ ĩ a p 14 ì II III I l ì ỉ ỉ h I .s . So" du niáỉ hủỉiX vù ìììậí C(h cfỉ"j, ỉrìiih c h o h à i ÍỢỊ) 15) 16. Mộl can trực d ự n u 1ãp cọl, làm việc 3 c : i / i ì u à \ . licn lục ỉroni: 3 n u à v ỉi‘cn míc o i m trườn g. Hoi 11C11 ho Íi"í (.lội thợ lãp u h c p việc n h u thê IKIO. bicí la im th C h o r a n y uiá t l u i c u v n là tí nh th e o ca m á y có m ậ t trôn c ô n g tr ư ờ ng ; m á y é p l à m việcI ren c ò n u ư ư ờ n a l i c n lục t o n u 12 n e à v . I n h u sati: " l í n h Ì i i ỉ I Ì Í 4 k \ I h u a l Đ ơ n v ị t í n h ( ỉ i á t r ị D u i m l í c h í j a u m " 0 , 3 ( " l ì K M ỉ s ; m đ a o 11 1 3 , 5 Ỉ Ỉ . 1 M k i n h c ỉ u i o 3 , 5 m ( " I n c u c ; ì o d o i l á i Itì 3 , 0 B ; i 11 k í n Ỉ 1 đ i > c.ĩal m 4 , 0 21. ( ) i u ỉ ỉ"ì n h t i nh loa n p h ư ơ n g á n t o c h ứ c c h o n i ộ l q u á tr ì n h \ à v láp thu đirợc kết q u ảnliư sau: a) z , - 1 1 ív d ó n u . I , = 24 ih á n u ; z : = 10 ty đồiììi, T : = 2 0 i h á n c . bì z -- 1 I H\‘ . V c / \ ■ ( / / / / ,16 I i o n u <"íhutynLi p h á p tỉav clmv eih quá trình san xiuìt dư ợc ch i a t h à n h n h i e ư q u á trìnhh ò p h ậ n n h o IIƠI1. c o n s a n pli ai ì ì ( h a \ d o i t i r ợ n e llii c o n ụ) d ư ợ c c h i a t h à n h n h i é u p h á nnh luvn, CỈL" rđò.r^ d i o V. »‘i!ii v i ệ c c u a l o I LMO"aMìii.áỉoìi Vị k h ố i I ư ự i m Ị ; \ - s ò n m r ơ i l!"Oịi‘^ - ỉhờ; LMan I ca làm viec B n o v úM. t iKi 1 &A\ c l ì u w ;n ỉa k h o á n g t h ò i u u m l ccl i p|>;i gi ũ\ ỉ llìò"i d i ê m t h a m e i a\ ;i(i lỊUii lỉ iììiì c u a hai di\\ d u i \ ÓIÌ k e n h a n : Blíov u!ừ;ì d à y c 1ì 11\ c >1 I v;t clã\ l ì i u y l t i "" + l ì co iiiá t > I kỉ ì o n e n h ỏ h o n n h ịp c ú a d ây; " h u \ c n /. 2. Phán loại (lay cluụen: L);|\ c!)u\ ;ir ỉhi c o n n I <.)("!("■ lược |"iì.’:ì loai caiỉ c ứ \ à o l ì h i c u v ố n t ố k h ấ c n h a u n h ưl í n h j l u i i CC":.U r,"_:iọ v a s a n p hi ì i l ì u i . i \ ^"iiu\ ."II b\UK" c o i ì i : v i ệ c , d ã v c h u y ể n e i a n đ()‘n , d â yd i u \ e n clihv .i ỈIÌOII hoấ, cl;i\ c h n y e n c n n g ỉiiniì \ J d;t\ ch LI \ cn lỉèiì h ọ p ) , I1ÌỨC đ ộ ph ứcl ạ p UỈUY . .-ii iloìì \Ì! d â \ lIìuvlmì Ỉ(M1 U ỉìọ>""). t i nh d u i i p h ụ í l u i ỏ c ( d à v c h u y ổ i ì đ ộ c l ập\"à J â \ c ! ì < i \ , \ PỈHI i l ì uoc) , \ ;; ilìoo n l n p tliọn \ a la ^;ich Iiìirờne eliroc n h ã c dàn nhài, cỏ u " ỉ o ạ i n li ir M , I 17 + ) Đ ẳ n e n h ị p t h ố n s n h ấ t ( D C Đ N T N >: m ọ i kjj ìà uiôYig n h a u v à k h ô n g đ ổ i + ) Đ ả n g n h ị p k h ô i m t h ố n 2 nhai i D C Đ N K Y N ) : k tl= k h ò n u đổi t h e o / nh u m e th a y đổit h e o ít n h ấ t m ộ t a i á trị /. +) Đ ẳ n g n h ị p bộ i ( D C Đ N B ) : kị = k h õ n e đổi th e o j , nlurim c ó m ộ t c i á trị là ước s ốc h u n g c ủ a cá c k c ò n lại. +) Biến n h ị p t h ố n g n h ất ( D C B N T N ) : k ịị th ay đổi th e o /, n h i r n e k h ô r m đổi t h e o /. +) Biến n h ị p k h ô n g ĩ h ố n s n h ú ỉ ( D C B N K T N ) : C á c kị b iế n dổi ít n h ất là t h e o m ộ t íiiatrị i và m ộ t giá trị j . 3. P h ư ư n g p h á p t ín h dả> c h u y ề n T í n h d â y c h u y ề n t ổ n g h ợ p ( D C T I Ỉ ) là xấc đ ịn h thòi h ạ n hoạt đốnII c ủ a từníí d â yc h u y ề n b ộ p h ậ n ( D C B P ) c ũ n e nlur cua toàn bộ đ ầ y c h u y ề n íổnti hợp. Dướ i đ â y sẽ tr ìn hb à y c á c h tí nh t o á n t ừ n g loại clúv d u i y c n . p.đoan TG (ngày) - D â y c h u y ề n đ ắ n g n h ị p d ổ n e nhái: m // / - - T ổ n g thời hạn c ú a dây c h u y ê n lổrm hợp la: // / n- i 1 /I / / T = (m + n - l ) k + ^ t : I -! k T" T2 " D C đ ẳ n u n h ị p k h ô n u đổiiíỊ n 1ì á ỉ T Bước giữ a đ ã v c h u y ề n h ộ ph ân / \ù (/ + /) là: I ỉ i n ì i 2.2 . So" d ồ Ỉíỉiiỉ clủy c lỉ ny cn T h l = k i + ( m - l ) ( k 1- k i+l) - r i . , i1(;,. (2.3) d à nạ ỉỉlỉip clồỉiiỊ nlỉấí G i á trị ( m - l ) ( k ị - k l+Ị) chi laV khi I1Ó > 0 PĐ Thời gian (ngày) 4 l / 3 2 1 k. k2 r ^3 ^bl= T, T, T H ì n h 2.3. S(>" dò Iiỉil íỉiìx cl m y c n d á n ạ ỉỉhịp khriniỉ (IỒỈÌỊ> ỉíhcíĩ T h ò i h ạ n c ủ a clây c h u y ê n ù")U- h ợ p ->0 !à :18 T = X k ị + ( m I ) V (kị - k iH ) + ( m - l ) k n + y t iHị(i} (2.4 ) 1-1 1! 1-1 (VỚI m ọ i (k, k H, ) > 0) N h ậ n xét: + ì So" đ ổ x iê n loai d ã y c h u v é n n àv c ó thò võ n h a n h n h ừ á p d ụ n g q u y tác liên hệ đ ầ u(khỉ k 1+| > k , ) h o ạ c liên hộ CUOI (khi k l+ Ị d a y T chỉixeỉỉ (lătiít n h ị p k í i n ỉ i " ảỏnsị n h ấ t - D â y c h u v é n c ĩ á n u n h ị p hội Vì c ũ n g là loai d av CỈILIX"en ílána nhịp k h ỏ n u d ỏ n g nhất n ê n sơ d ổ x iê n c ú a nó d ư n ụ đượ cm ộ t c á c h dỏ đ à n e llìeo q u y tác ỉiỏn hệ đáu. cuối. T u v nhiên, là d ạ n ụ d ặ c biệt c u a d à y c h u v ề nđ ắ n g n h ị p k h ò n ẹ d n n e nhaỉ nên cán cân bn n a n h an h theo kỹ thuật đã d a n trên dâv. D o c á c kj là hội c ù a k mm, n ê n ở d à y c h u y ề n này k (t| - k mjir và s ố t ổ đ ồ n n, = k, / k mm. K ế t q u ả , thời h ạ n h o ạ t đ ộ n g c ủ a d à y c h u v é n t ố n s h ợ p sò tí n h t h e o c ô n ẹ th.Vc: T = (N + m - l ) k min + 1 t gl1(i) T r o n g đó : N là t ổ n g s ố tổ đ ồ n g d ạ n g sa u kh i c â n b ằ n g n h a n h : Ềki N i= l (2.9 ) min - D â v c h u y ề n b i ế n n h ị p đ ồ n g n h ấ t ( h ìn h 2.5): K h o ả n g g h é p sát g i ữ a d â y c h u y ề n hộ p h ậ n i và ( / + / ) là: Tị = m a x { X k i;_ - i k |} j ị:; 11 - k ; , = k m;ix - k , , + t t(i) (2. 10 ) Bư ớc g i ữ a c á c d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n là: thi = k u + T I = k max + r gdi ( 2 . 11) T h ờ i g i a n h o ạt độní> c ủ a d â v c h u y é n t ổ n g hợp: 111 n 1 Tị = ( n - l ) k m;lx + V kj + X t hl . 12 ) 1I ■ I 1 Đ ồ thị là n h ữ n g đ ư ờ n g x i ê n ìiàp k h ú c ‘"so nti s o n a " với n h a u , có t hl = k n + tj, K20 - Dàv c h u y ê n hicn n hị p k h ỏ n u d ổ n e Iihãl K h o a m uh ép s á t : ĩ ì = niax Ị X k (2.13) / — 1 gđ(i ×1 Bưóv L"ừa cấc d á v cl u iy e n / và ( 7 + / ) : h( I. I+1) - p i+l, lịĩr+tgdO ) Ã---1 À-ỉ H ì n h 2.6. s Giai đ o ạ n triến khai: T !k = (n - 1 )k (2.17" G ia i đ o ạ n thu hẹp: T Ih = (n-l)k (2.1 s ì G ia i đ o a n ổn đ ịn h : T à ì câ c á c d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n c ù n e ho ại d ộ n e t r o n e d â y c ỉ í U y ề ntốn II h ọ p T ôđ = ( m - n + l ) k (2.19» H ì n h 2.7. C ú c iỊÌai d o ạ n p h á t ỉricỉì c u a (làv c/ìiívcỉỉ H o ạ t đ ộ n ự c ủ a d â y c h u y ề n đạ t đ ư ợ c h i ệ u q u á t r ẽ n m ộ t c ổ n ẹ t n r ờ n ụ k h i m ọ i l ực l ơ ợ i mciia n ó đượ c khai th á c hối, tức là khi nỏ cỏ d ư ợ c thò i k ỳ ố n đ ị n h , và c à n e d ài c à n g tốỉ.X u ấ t p h át từ đó đe th â y rằim , n ê u xét m ộ t p h ạ m vi hẹp. m ộ t c ô n e t r ư ờ n u đ ộ c lập thì Ticntổ c h ứ c t h e o d â v c h u y c n khi: T.h1 = ( m - n + 1) k > 0 h a y , kẽ c á c i á n đ o ạ n t h ì : m > (n - 1 ) + / k, h ay m >11 + ( Z l U(i / k) (2.20) 5. Ả p d ụ n g p h ư ư n g p h á p d â y c h u y ề n v à o x â y d ự n g a) T r ì n h tự c á c b ư ớc khi tố c h ứ c q u á Irình thi c ô n c t h e o d â y c h u y e n . Bướ c 1: L ạ p d a n h m ụ c c ô n s việc ( x á c đ ị n h t h à n h p h á n c ủ a d à y c h u y ề n ) , s ắ p x é p u ìnhlự c á c q u á trình bộ ph ận ; B ư ớ c 2: P h á n đ ị n h c á c t h a m s ố k h ố n e e i a n c ủ a d ả v c h u v c n . Biíớc 3: X á c đ ị n h c ấ c t h a m s ố thời e i a n c ủ a d â v c h u y ề n B kớc 4: V ẽ s ơ đ ồ x iê n c ủ a d â y c h u y ê n t ổ n g h ợ p Bước 5: N h ậ n xét, đ ấ n h uiá về d â y c h u y ề n .22