Đốt cháy amin a với không khí

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy amin X với không khí ( N 2 và O 2 với tỉ lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6 gam C O 2 , 12,6 gam H 2 O và 69,44 lít N 2 (đktc). Khối lượng của amin là:

A. 9,2 gam

B. 9 gam

C. 11 gam

D. 9,5 gam


*

*


Đốt cháy tổng cộng 13,4 gam hợp chất hữu cơ X bằng không khí vừa đủ (cất 80% N 2 và 20% O 2 về thể tích), thu được 22 gam C O 2 , 12,6 gam H 2 O và 69,44 lít N 2 (đktc). CTPT của X là (biết CTPT trùng với CTĐGN)

A. C 5 H 14 N 2

B. C 5 H 14 O 2 N

C. C 5 H 14 O N 2

D. C 5 H 14 O 2 N 2


Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và sắt có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7:3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (ko có mặt hàng khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là:

A. 448

B. 40,5

C. 33,6

D. 50,4


Đốt cháy toàn bộ m gam gồm cha amin đồng đẳng bằng một lượng ko khí (vừa đủ), thu được 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc) (biết không khí có 20% oxi và 80% nitơ về thể tích). Giá trị m là

A. 9,0 gam

B. 9,5 gam

C. 9,2 gam

D. 11,0 gam


Đốt cháy nói chung a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O 2 (đktc) thu được 0,5 mol hỗn hợp C O 2 và H 2 O . Cho a gam X phản ứng tổng thể với 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy amin a với không khí

10,7

B. 6,7

C. 7,2

D. 11,2


Đốt cháy toàn thể 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đối kháng chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác, đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, vào đó có a gam muối A và b gam muối B (MA B). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,6.

B. 1,25.

C. 1,trăng tròn.

D. 1,50.


Cho X, Y là nhì chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX Y; Z là ancol có cùng số nguyên ổn tử cacbon với X; T là este nhì chức tạo bởi X,Y và Z. Đốt cháy cục bộ 5,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T đề xuất vừa đủ 6,608 lít khí O2 (đktc) thu được khí CO2 và 4,68 gam nước. Mặt khác, cho 5,58 gam E tác dụng tối nhiều với dung dịch chứa 0,02 mol Br2. Khối lượng muối thu được lúc mang lại cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A. 5,44 gam.

B. 4,68 gam.

Xem thêm: Y Học Dân Tộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tphcm (Tp

C. 2,34 gam

D. 2,52 gam.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Đốt cháy toàn thể 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, mang lại 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

A. C2H5COOH.

B. CH3COOH.

C. C2H3COOH.

D. C3H5COOH.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Đốt cháy toàn cục 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và khá. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là

A. 0,1

B. 0,4

C. 0,3

D. 0,2


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hỗn hợp X gồm tía este mạch hở. Cho 0,055 mol X phản ứng vừa đủ với 0,09 gam H2 (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp Y. Cho cục bộ Y phản ứng vừa đủ với 65 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm nhị muối của hai axit cacboxylic no, có mạch ko phân nhánh và 3,41 gam hỗn hợp T gồm nhị ancol no, đối kháng chức. Mặt khác, đốt cháy toàn cục 0,1 mol X cần vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc). Phần trăm khố lượng của muối có phân tử khối lớn rộng trong Z có cực hiếm gần nhất với giá trị nòa sau đây?

A. 33%.

B. 44%.

C. 55%.

D. 66%.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)