(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, gắng hương thơm ngang trán niệm béo bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Cngóng quay về bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan và báo hiếu

(Xá rồi gọi tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chỏng Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả cha ngôi Tam Bảo, Đức Bổn định sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp bố cõi mười phương thơm Tăng bọn chúng, hy vọng tự bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ hết sức thăng, mẹ phụ vương hiện cố kỉnh phước tăng thọ trường. Khắp bọn chúng sinh rõ con đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang đãng minc. Ngưỡng mong đức cả oách linc, từ bỏ ảm đạm xót chứng tỏ phù trợ.

NAM MÔ THẬP. PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư với gọi bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp ttách fan,

Cha lành tầm thường tứ loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh thường xuyên rỗng yên,

Đạo cảm thông không thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương thơm Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân nhỏ hình họa hiện nay,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi không trở nên pháp giới, quá, hiện nay, vị lai, thập phương thơm chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung khu đhình họa lễ: Nam mô Tây phương thơm Cực lạc nhân loại đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hay ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên lũ,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Clỗi Phật rõ biết ngọn gàng mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn cục hiện nay tiền

Chứng minh hương nguyện phước tức khắc ban đến.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung khu đà la ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén ra domain authority, người yêu đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án, tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ người yêu đề dạ, người tình đà dạ người thương đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng sâu hết sức nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện gọi Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thulàm việc nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn đến phụ huynh ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ước ao đền rồng,

Làm nhỏ hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu mã sinh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình dáng,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết chị em đói khát ai hoài tình rạm.

Lo phẩm thiết bị đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng đau khổ lâu nay,

Thấy cơm, bà mẹ cực kỳ sợ hãi,

Tay tả bịt bít hữu hầu bốc ăn uống.

Lòng bỏn xẻn tiền cnạp năng lượng chưa xong xuôi,

Sợ bọn chúng ma chiếm giựt của bà,

Cơm đưa chưa tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt nhưng đặng đâu.

Thấy điều này âu sầu thê thảm,

Mục Kiền Liên cảm thương xót thương thơm,

Mau mau về mang đến giảng mặt đường,

Bạch thuộc Sư phụ khoảng phương thơm giải nàn.

Phật bắt đầu bảo rõ ràng căn uống gốc.

Rằng người mẹ ông gốc tội rất sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân bắt buộc ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu phệ,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, tứ vì chưng Thiên vương

Cộng bố cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương thơm cứu giúp tế bà bầu ngươi,

Muốn nắn mang lại cứu giúp đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho mọi người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị cho sát,

Truyền mang đến Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự tđọng,

Mười pmùi hương Tăng mọi dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa trái năm màu.

Lại đề xuất sắm giường ở nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món nạp năng lượng tinc không bẩn báu mầu,

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dưng.

Chỏng Đại đức mười phương thơm tbọn họ thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm cha mẹ hiện tại tiền,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng những đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tập hợp về,

Như bạn thiền đức định tô khê,

Tránh điều phiền hậu óc siêng về Thiền-mãng cầu.

Hoặc tín đồ đặng tứ toà đạo trái,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc bạn thọ hạ ghê hành,

Chẳng đam mê quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc fan đặng Lục thông tấn phân phát,

Và phần lớn mặt hàng Duyên Giác, Tkhô giòn Văn,

Hoặc chỏng Bồ-tát mười phương thơm,

Hiện hình làm sãi sinh sống sát bọn chúng sinh.

Đều trì giới khôn cùng thanh hao, khôn cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định crộng trung tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoà.

Người nào bao gồm chọn ra đồ thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ đọng Tăng thời,

Hiện chi phí phụ mẫu của người,

Bà bé quyến trực thuộc thảy mọi dựa vào ơn.

Tam thiết bị khổ chắc hẳn rằng ra khỏi,

Chình ảnh tkhô giòn thảnh thơi tận hưởng thọ tự nhiên,

Nlỗi còn bố mẹ hiện tại tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên tbọn họ trường;

Nhỏng cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang phát sáng khắp cùng châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương thơm Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước lúc tbọn họ thực bầy cxuất xắc,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất núm người mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần cửa hàng đủ đừng quên,

Cho hoàn thành định ý hành tnhân từ,

Mới dùng phđộ ẩm đồ lũ chi phí hiến dâng.

Lúc tbọn họ dụng, phải an đồ dùng thực,

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung,

Chỏng Tăng chụ nguyện viên dung,

Sau rồi từ tiện thể tbọn họ cần sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chỏng Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui miệng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu bi hùng.

Mục Liên mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được chảy,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ bé nhờ vào sức Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ cực nhọc ra.

Như sau đệ tử xuất gia,

Vu Lan Bồn pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ cha mẹ còn đương trên thay,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi cực kỳ thông,

Ta vừa ý muốn nói nhỏ tức thời hỏi theo.

Thiện tại phái mạnh tử, Tỳ-kheo nam giới con gái,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng mạo, Bá quan liêu,

Cùng sản phẩm lê đồ vật vạn dân trần giới.

Nlỗi chí hy vọng thường ơn cha mẹ,

Bây Giờ thuộc thất cầm tình thâm nám.

Đến Rằm mon Bảy hàng năm,

Sau Khi kiết hạ chỏng Tăng tựu về.

Chính hồi trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sinh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén bát tinh anh,

Chờ tiếng Tự tứ đọng bọn chúng Tăng cúng dường.

Đặng cầu nguyện song đường trường tbọn họ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất rứa đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sanh về nrộng thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duim vui rất đẹp,

Lại xa lìa nạn đau buồn thân,

Môn sinh Phật tử thân yêu,

Hạnh tu hiếu thuận nên rất cần được chuyên.

Thường cầu nguyện thung hulặng an hảo

Cùng bảy đời prúc mẫu mã khôn xiết sanh,

Ngày Rằm mon Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm nám buộc phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp xếp,

Ngõ cúng nhường chư Phật, chỏng Tăng,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân khởi đầu,

Đệ tử Phật lo sợ cất giữ,

Mới cần là Thích tử Thiền đức môn.

Vừa nghe xong xuôi Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ đọng chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vãn vớt, bọn chúng sanh hàng trăm chủng loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP.. CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc nhỏng vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Trúc viên trung,

Clỗi Tăng câu hội rất đông,

Tính ra cho số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có những hàng Bồ-tát,

Hội tại phía trên đầy đủ khía cạnh thường xuyên hay,

Bấy tiếng, Phật lại xuất phát,

Cùng sản phẩm đại chúng Nam phương thực hiện.

Đáo buôn bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương thô bỏ đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn vội vàng mang lại chỗ,

Lạy ngay tức khắc ba lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái ngại ngùng,

Chẳng đọc sao Phật lạy đụn xương,

Vội kim cương xin Phật dạy tường:

“…Thầy là Từ Phú bố pmùi hương tư loại.

Ai người nào cũng kính Thầy nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn đồ,

Ngươi là môn đồ mở màn dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục vào không rõ,

Nên do ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương dồn dập lâu nay,

Cho yêu cầu trong các số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có các cụ phụ huynh,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh,

Luân hồi sanh tử, tử sinh,

Lục thân đời trước, tử thi còn phía trên.

Ta lễ bái kỉnh tín đồ tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa cạnh tranh coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi cho kỹ,

Phân làm cho phía hai bên nữ giới, bên phái mạnh,

Để cho rõ ràng cốt phàm,

Không còn lộn lạo phái nữ phái mạnh hóa học ông chồng.

Đức A-nan trong tâm địa thiết tha,

Biết làm thế nào phân minh khỏi không nên,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai hôm nay.

Còn sinh tiền dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng đi ăn mặc phân biệt,

Chớ khi rã xác tiêu hình,

Xương ai nlỗi nấy, cực nhọc quan sát cực nhọc phân.

Phật new bảo: A-nan cần hiểu rõ,

Xương nữ nam giới phân biệt cụ thể,

Đàn ông xương white nặng oằn,

Đàn bà xương nhẹ Black thâm dễ nhìn.

Ngươi có biết cớ sao black nhẹ?

Bởi bầy bà sinh đẻ nhưng mà ra,

Sanh con cha đấu tiết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi bé.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, black nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy ảm đạm,

Xót thương thơm cha mẹ công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật thi ân bảo ban,

Pmùi hương pháp làm sao báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ tỏ bày khá nghe!

Thân bầy bà các bề cạnh tranh,

Sanh đặng con thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, tnhì đậu tợ sương,

Mai chiều giữ lại sợ tan phi lý.

Tháng thứ nhì có vẻ sữa sệt.

Tháng sản phẩm cha như cục ngày tiết dừng.

Bốn mon đang tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện nay sinh ví dụ.

Tháng thiết bị sáu lục căn(<2>) phần đa đủ.

Bảy tháng thì đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng bình thường đến số tám muôn tư nngớ ngẩn.

Tháng sản phẩm tám hoàn toàn tạng đậy.

Chín mon thì không thiếu vóc hình.

Mười tháng là mang lại kỳ sinh.

Nếu bé hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm ai oán thân chủng loại.

Nó tung hoành giẫm quấu lộn xộn,

Làm mang lại bố mẹ hãi hùng,

Sự nhức, sự khổ không cùng tỏ phân.

khi sanh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví nlỗi được bạc được đá quý.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ thân nghĩa người mẹ mười phần đề xuất tin.

Điều đầu tiên giữ lại gìn tnhị giáo,

Mười tháng ngôi trường kỹ càng mọi bề.

Thứ nhì sanh đẻ khiếp kinh,

Chịu đựng nhức Chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều thiết bị ba, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực đến đâu, bền vững chẳng lay.

Thứ đọng tứ nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đầy đủ đầy đến con.

Điều sản phẩm công nghệ năm lại còn khi nằm ngủ,

Ướt chị em ở, khô mát phần bé.

Thứ đọng sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no đủ chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều sản phẩm bảy ko chê ô uế,

Giặt vật nhơ của tthấp ko pnhân từ.

Thứ đọng tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu con đi vắng cha pnhân từ bà mẹ lo

Điều thứ chín miễn nhỏ vui tươi,

Dầu nên có nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu ích thì có tác dụng,

Chẳng màng lỗi lầm, bị giam bị núm.

Điều sản phẩm công nghệ mười chẳng đắm say trau chuốt,

Dành đến nhỏ các cuộc tkhô giòn thanh nhàn,

Thương bé nhỏng ngọc nlỗi đá quý,

Ơn thân phụ, nghĩa chị em sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan bắt buộc biết!

Trong bọn chúng sanh Tuy thiệt phẩm bạn,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót tmùi hương chăm sóc dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người ấy đời nào đề xuất thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười mon,

Cực khổ nhường gánh nặng trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng vày tnhì,

Cho phải thân thể sắc thái kỉm suy.

Lúc sanh sản nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinch ngày tiết đầm đìa,

Ví như thọc tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử nhiều bề gian khổ.

Con còn bé dại cần lo săn uống sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm rửa, buộc phải giặt, rửa trôn,

Biết rằng dơ dáy dáy chị em không ngại gì.

Nằm phía ướt, nhỏ nằm phía ráo,

Sợ mang lại bé ướt áo, ướt chnạp năng lượng,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt nhỏ đề xuất Chịu đựng trăm phần thảm thương thơm.

Trọn tía năm mút sữa nương sữa bà mẹ,

Thân nhỏ mòn như thế nào nệ cùng với con,

Đến khi vừa được béo khôn,

Mẹ phụ thân khuyên bảo mang lại nhỏ vỡ lẽ lòng,

Cho tới trường msống thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã gồm nuốm làm ăn uống,

Ước mong bé được đề nghị thân,

Dầu mang đến cha mẹ cơ bựa quản ngại bỏ ra.

Con nhức gầy tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao phương pháp mấy cũng đành,

Khi bé cnạp năng lượng dịch đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định chổ chính giữa.

Công chăm sóc dục sinh bởi non biển lớn,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc Khi phạm tội bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn phụ huynh phùng mang trừng mắt,

Khinc trưởng huynh nộ bắt nạt thê nhi,

Bà bé chẳng đề cập ra đưa ra,

Không tuân Sư prúc lễ nghi chẳng tường.

Lời dạy bảo song đường không nói,

Tiếng khuyên ổn rnạp năng lượng anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng đầy đủ đường,

Ra vào tới lui mắng càn fan trên.

Vì tục tằn tánh quen làm bướng,

Chẳng đề cập lời trưởng thượng dạy dỗ rnạp năng lượng,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không bền bỉ lại càng hành hung.

Bỏ bạn lành theo thuộc chúng dữ,

Nết tập quen thuộc làm sự trớ trêu,

Nghe lời dụ dỗ quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ mẹ trốn quý phái quê người

Trước còn tập theo thời theo cố,

Thân lập thân kiếm tìm kế sinc nnhì,

Hoặc đi bán buôn kiếm lợi nhuận,

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mọt nợ,

Hoặc trsinh sống ngăn vì chưng vợ bởi vì con,

Quên thân phụ quên bà mẹ tình rạm,

Quên xứ đọng quên sở lâu năm không về.

Ấy là nói những người dân gồm chí,

Chớ phần lớn du hý cơ mà thôi,

Sau Lúc phá hết của rồi,

Phải kiếm tìm pmùi hương kế tìm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc,

Phạm tội hình, tầy lao tù phải vương vãi,

Hoặc khi sở hữu căn bệnh giữa đường,

Không bạn nuôi chăm sóc quăng quật thân quanh đó đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô bác bỏ,

Cùng bà mẹ phụ thân xao xác bi thảm rầu,

Thương bé thút thít ưu sầu,

Có Khi có dịch đui mù mù vương vít.

Hoặc bệnh nguy kịch do thương quá lẽ,

Phải chết giẫm có tác dụng quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Tkiểm tra đình, tửu quán, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo thứ bất chánh,

Chẳng mấy Khi thần tỉnh chiêu mộ khang,

Làm đến bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu bắt buộc sở hữu giờ đời.

Hoặc cha mẹ mang lại hồi già yếu hèn,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt phần nhiều điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con không phân phối quăng quật liều chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương bố mẹ,

Thì có lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không nên dễ dàng khiến cho hơn là đàn ông.

Song đến thời gian tòng phu xuất giá bán,

Lo bên ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội giá mất tích biệt nhà.

Quên chăm sóc dục tuy vậy thân ân trọng

Không lưu giữ công với nặng trĩu đẻ nhức,

Chẳng lo báo bổ xoay lao,

Làm mang lại bố mẹ bi thương rầu thảm nuốm.

Nếu bố mẹ rầy la quở mắng mắng,

Trlàm việc sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ bỏ ra ông xã đánh liên hồi,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền lành chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam con gái,

Nói không cùng nghiệp dữ yêu cầu mang.

Nghe Phật chỉ rõ phần lớn đường,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, mang cây lấy củi,

Đập lệ mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các chân lông,

Thảy mọi rướm ngày tiết, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tâm thần bất định,

Một giây thọ bắt đầu tỉnh giấc than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ không rộng tín đồ mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lỡ,

Ruột gan giống như nát nlỗi tan,

Tội tình nặng nề nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nngu ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu trằn tố,

Xin Thế Tôn mẫn nuốm bi lấn,

Làm sao báo bổ thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của chính bản thân mình.

Phật bèn dụng Phạm thinc sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại chúng lắng tai,

Ơn phụ vương nghĩa chị em nặng nề nề,

Không phương báo ân cho vừa khéo mức độ đâu.

Ví gồm bạn ơn sâu dốc trả,

Cõng bà bầu phụ thân toàn bộ nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nngu kiếp ơn tê không thường.

Ví bao gồm bạn gặp mặt cơn đói lạnh,

Nuôi tuy vậy thân dâng không còn thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm nđần kiếp ơn trên đây chưa đồng.

Ví có tín đồ vì chưng công sinh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu đựng thân mù tối như vầy,

Đến trăm nngây ngô kiếp ơn này thnóng đâu.

Ví gồm tín đồ núm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết chổ chính giữa can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm nngu kiếp rạm ân đâu bởi.

Ví có người tiêu dùng nlẩn thẩn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận chỗ nào,

Tuy là sự cực nhọc biết bao,

Trải trăm ndở người kiếp chẳng sao đáp thường.

Ví gồm bạn bởi ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật cố kỉnh đèn,

Cứ treo điều này trọn năm,

Trải trăm ndở người kiếp ân thâm nám không đền.

Ví có fan xương ép ra mỡ chảy xệ,

Hoặc dùng dao chặt vấp ngã thân bản thân,

Xương chảy giết mổ nát chẳng phiền khô,

Đến trăm nlẩn thẩn kiếp ơn bên trên chưa đồng.

Ví gồm tín đồ bởi vì công dưỡng dục,

Nuốt Fe nóng thấu ruột thấu gan,

Làm cho thân thể xua tan,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp rạm ân không thường.

Nghe Phật nói thảy đa số gớm hãi,

Giọt lệ tràn cực nhọc nỗi nắm ngăn uống,

Đồng thinc bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân song đường?

Phật bắt đầu bảo các sản phẩm Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinch trên đây lưu giữ truyền.

Vì phụ huynh trì chăm phúng tụng,

Cùng ân hận mọi tội trạng xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo sớm khuya,

Cùng là tu phước chẳng chừa món bỏ ra.

Rằm tháng Bảy cho kỳ Tự tứ

Thập pmùi hương Tăng rất nhiều dự lễ này,

Sắm sanh lễ đồ dùng đầy đủ đầy,

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dưng.

Đặng cầu nguyện tuy nhiên mặt đường ngôi trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ nhàn nhã,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân của bản thân mình.

Mình còn bắt buộc phải chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy đinc ninh,

Khá cần y thử phụng hành đừng sai

Được như thế mới là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối nên sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu trước tiên, thật là trọng cầm.

Sau Khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây xung quanh tư bề.

Trong ngục tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tù túng không còn thảy thành than,

Có lò nấu sắt mang đến rã,

Rót vào vào miệng tội nhân hành hình.

Một vá đầy đủ cho người thọ khổ,

Lột giết da đau thấu trung ương can,

Lại có chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tù hãm,

Ở trong ngục tù có nệm bằng sắt,

Bắt tù nhân nằm khắp đó chấm dứt,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bởi Fe, thương thơm đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ tháo nhỏng mưa,

Gặp ai chỉm nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình pphân tử vô phương thơm nhắc không còn,

Mỗi lao tù đều phải sở hữu cách trị riêng rẽ,

Như là xe cộ sắt phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng chết tức khắc siêu đỡ,

Vì nghiệp duyên ổn ko nỡ hành thân,

Ngày đêm sống chết muôn lần,

Đến trăm nngu kiếp không hoàn thành một giây.

Sự hành phạt trên A-tỳ lao tù,

Rất nặng nề ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi mọi buộc phải nhiệt tình,

Thừa hành các bài toán đãi đằng khoản bên trên.

Nhứt là đề xuất Kinc này in chnghiền,

Truyền bá ra cho khắp Đông Tây

Nhỏng ai chnghiền một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một bởi Thế Tôn

Nếu in đặng nđần độn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duim,

Chỏng Phật cỗ vũ y như sngơi nghỉ nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Lúc lời Phật giảng vừa ngừng,

Khắp vào tứ đọng chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nề hà,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ndở người kiếp lời Thầy không bao giờ quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém nhẹm phân thây.

Hoặc nlỗi lưới trói thân này,

Trải trăm nđần kiếp lời Thầy chẳng không nên.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm nngây ngô kiếp nlỗi vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuim.

Đức A-nan kiền thiền đức đhình họa lễ,

Cầu Thế Tôn đặt nhằm hiệu Kinc,

Ngày sau truyền tay bọn chúng sinch,

Dễ bề phúng tụng, trì chăm tu hành.

Phật mới bảo: A-nan bắt buộc biết!

Quyển Kinch này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinch.

Các ngươi bắt buộc giữ lại gìn cẩn thận,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau Khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử cực kỳ mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin dĩ nhiên vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật chi phí,

Nhất trung ương đảnh lễ rồi ngay tức thì lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mlàm việc mang!

Chân như một áng linch quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn các không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt đông đảo con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc cơ như thế nào không giống chiếc không đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa chiếc dung nhan,

Sắc là không, ko sắc tương đồng.

Tchúng ta, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu nạm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành này mà,

Sạch dơ dáy, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông gần như lẽ,

Nlỗi hư không nhan sắc vẻ gì đâu?

Tbọn họ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần tê cũng đề cập là ko.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minch nương chi mà lại có?

Bổn định tánh không soi nó phải tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô ssống đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn tánh nlỗi nlỗi,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hư soi làu!

Không ngăn mắc cỡ còn đmuộn phiền sợ!

Mộng tưởng không trọng tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng phải đạo mầu!

Tam vắt Phật ngôi cao hội chứng quả,

Thảy đông đảo nhờ Bát-nhã tu đề nghị.

Bát-nhã này khôn cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chụ giúp bắt buộc đạo thiền đức.

Ấy thần crúc đại minc sáng sủa chói!

Chụ vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy nhưng mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là về tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy đề xuất Bát-nhã tmáu qua,

Này câu thần chú niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, cha la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng giỏi quang quẻ minch vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi béo,

Mắt vào tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong mỏi độ chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (đa phần, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh hao Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đhình họa lễ,

Mười phương thơm Tam cố kỉnh,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con mang lại cứng cáp,

Mẹ dày khổ sở,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng nuôi nấng,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy tất cả công cha,

Chẳng cai quản yếu đuối già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém nhẹm nhát.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo nghiêm túc,

Hoặc thừa Tự tứ đọng,

Hoặc hiện tmê man tthánh thiện,

Đầy đầy đủ thiện nay duyên ổn,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ bọn chúng nhỏ,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên núm,

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã từ trần,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi lỗi không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đệ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng bé chiêu tập đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền đêm ngày.

Nghe gớm Phật ttiết bảy ngày,

Minch chổ chính giữa con kiến tánh Nlỗi Lai trọn lành,

Lục thông không hề thiếu đề nghị danh,

Muốn nắn tra cứu bố mẹ lòng thành rứa công,

Đền ơn mang lại mút sữa, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn ndở hơi,

Ốm tí hon, đói khát vào đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu bà bầu khóc la,

Đau lòng tmùi hương chị em đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhận thấy nhỏ bản thân,

Mục Liên cứu vãn người mẹ hết tình thế công

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thsinh hoạt than,

Vội quà trở lại trần gian,

Bới cơm một chén lấy quý phái mẹ mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy tởm hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi thảm tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ bản thân,

Trsinh hoạt về lạy Phật cầu xin mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh tkhô giòn chụ nguyền.

Cầu đến phụ chủng loại hiện nay chi phí,

Lục thân, quyến nằm trong bình an điều hoà.

Bảy đời phú mẫu đang qua,

Về trời tận hưởng phước sáng loà hào quang

Vui nghịch thanh nhàn nhàn hạ,

Ngày Rằm mon Bảy lập bọn trai Tăng.

Sắm sinh trăm mặt hàng ăn uống,

Trái cây ngũ trái, hương đăng ví dụ,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, con đường, tkiểm tra lá, bát xoàn đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan Bồn phân biệt.

Cúng nhường nhịn Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu cho thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền lành định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết ngay tức thì,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Ttránh.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương prúc mẫu mã hiện nay thành nuôi nhỏ.

Nnhị cơm trắng đến mút hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề thương thơm nhỏ hết dạ.

Trời cao khu đất rộng không bến bờ,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ đọng trọng ân,

Độ đời tía cõi hết sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phú chủng loại đề nghị danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng hầu hết miền ngay sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu tía cphía óc phiền

Nguyện knhì trí tuệ vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phđộ ẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện rước công đức tạo thành ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng trọn nhờ

Con thuộc muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương thơm Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, tâm thành phát âm tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe cộ Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, giang sơn thịnh trị, nhân loại hoà bình, dân chúng an lạc.

Thứ đọng nguyện: Cầu an môn đồ ..... cùng clỗi thiện phái mạnh tín nữ giới, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh ngoài, thân trọng tâm an nhàn, thường xuyên được kiết tường, vạn sự may mắn, phạt chổ chính giữa Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang - thịnh vượng, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung tâm từ đối chúng sinc lớn lên.

Lại nguyện: Cầu vô cùng hương thơm linc ..... cùng chư hương thơm linc, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nàn, nương dựa vào mức độ Phật, mang đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ nhỏng hải dương. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Copy Đĩa Dvd Vào Máy Tính Bằng Nero Đơn Giản, Dễ Làm, Sao Chép Trọn Vẹn Đĩa Dvd Vào Ổ Cứng Máy Tính

Kính thưa đại bọn chúng, đã đi đến giờ đồng hồ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại bọn chúng chắp tay chỉnh tề, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.