Tách ảnh ra khỏi nền bằng photoshop cs6

     

Hi fen! Quý khách hàng thấy tách bóc nền bởi Photoshop dễ giỏi khó