Hi fen! Quý khách hàng thấy tách bóc nền bởi Photoshop dễ giỏi khó